मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग १२

मराठीभाषा ३४सुकर, सुगम, सुलभ

सुकर = करायला सोपे

सुगम = समजायला सोपे (गम् म्हणजे समजणे)

सुलभ = मिळायला/ लाभायला सोपे (लभ् म्हणजे लाभणे, प्राप्त होणे)

यात ‘सुकर’ चा उच्चार करताना र पूर्ण उच्चारावा, कुकर सारखा उच्चारू नये.

तसेच सुगम , सुलभ सुद्धा.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. चांगली माहिती

Leave a Reply

Close Menu