मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग १

मराठीभाषा – आवृत/अनावृत

आवृत = आच्छादलेले

अनावृत = न आच्छादलेले, उघडे

आवृत्त = पुनःपुन्हा घोकलेले/ म्हटलेले

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has 3 Comments

  1. लेख आवडला

  2. छान !! ज्ञानात भर पडली.

  3. वा ! छानच.. आवृत आणि आवृत्त यातील फरक आत्ताच कळला हे मान्य करायला हवे.
    “रोगतज्ज्ञ” याचा उच्चार कसा करायचा ?

Leave a Reply

Close Menu